Algemeen

Op de pagina Informatie heeft u mogelijk al gelezen waarom wij van mening zijn dat u ons de zorg voor uw kind(eren) kunt toevertrouwen. Voor de volledigheid zijn de betreffende documenten ook in dit overzicht opgenomen.

Kwaliteitseisen en Pedagogisch Beleid
Pedagogisch-beleid-versie-2-2022
Inspectierapport-BSO-Het-Vlinderhofje
Informatiebrief Oudercommissie
Reglement oudercommissie
Algemene Voorwaarden Kinderopvang
Coaching-uren-2022-bevorderen-pedagogisch-klimaat-Vlinderhofje

Handleidingen

Een van de doelstellingen van het Vlinderhofje is het bieden van verantwoorde kinderopvang. Dat betekent onder andere dat wij met elkaar afspraken hebben gemaakt ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de kinderen. Die afspraken zijn o.a. gebaseerd op een aantal door de wet bepaalde regels.

Hieronder vind u een tweetal documenten waarin het een en ander wordt uitgelegd en verder toegelicht.

Veiligheids-en-risicobeleid-2022-ggd-versie-2
Handleiding Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld Meldcode-versie-1-2022
Medisch handelen voor kinderen bij het Vlinderhofje

Protocollen

Kindercentrum Het Vlinderhofje werkt met diverse protocollen. Het doel van een protocol is te komen tot een eenduidige werkwijze binnen het dagverblijf. Anderzijds is het doel van protocollen ook om ernaar te streven moeilijke en/of onveilige situaties zo goed mogelijk te signaleren en te hanteren. Een protocol geeft antwoord op vragen als: Wat kan je doen als je je zorgen maakt over een kind? Waar moet je op letten? Bij wie kun je terecht? Een protocol biedt houvast in het maken van keuzes. 

Met deze protocollen wil Het Vlinderhofje ouders een duidelijk beeld van ons beleid geven en de mogelijkheid geven om ook kritisch te kunnen kijken naar het handelen van de groepsleiding. Ook kunnen de protocollen handvatten voor ouders bieden welke ze in de thuis situatie kunnen gebruiken.

Protocol-buiten-spelen-versie-1-2022
Dreiging van Buitenaf en Vermissing Kind
Protocol-Geneesmiddelenverstrekking-en-medisch-handelen-versie-1-2022
Protocol-HS-HVH-versie-1-2022
Veiligheid
Protocol-Veilig-slapen-versie-1-2022
Protocol-VVH-HVH-voedsel-versie-1-2022
Ziekte en Beleid
Protocol-preventie-pesten-versie-1-2022
Protocol-Veilig-omgaan-met-dieren-versie-1-2022

Plaatsingscontract

Wanneer u gekozen heeft voor buitenschoolse of dagopvang bij het Vlinderhofje, worden de gemaakte afspraken tussen u en de opvang vastgelegd in een overeenkomst, het plaatsingscontract.

Plaatsingscontract
Tijdelijk protocol opening Kinderopvang

Klachten

Ondanks het gegeven dat wij dagelijks ons uiterste best doen om uw kind(eren) naar volledige tevredenheid op te vangen, kan het voorkomen dat er iets voorvalt waar u geen goed gevoel bij heeft.
Uiteraard horen wij dit dan graag van u!

Wij staan open voor vragen en suggesties van u als ouder en zullen te allen tijden proberen
deze zo goed mogelijk te behandelen of toe te passen.

In onderstaande documenten kunt u lezen hoe wij hier mee omgaan en welke mogelijkheden u heeft om uw klacht(en) correct af (te laten) wikkelen.

Klachtenregeling 2023
Klachtenformulier